CLICKBAIT El Col.legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i onze universitats denuncien el ‘clickbait’ com una amenaça pel periodisme

En defensa dels valors ètics del periodisme                                                              El CIC és l’òrgan d’autoregulació de la professió periodística a                                                                                                                                                     Catalunya que vetlla pel compliment del Codi Deontològic 

Estatuts

ESTATUTS

 TÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DURADA I DOMICILI

1. Denominació

La Fundació Privada Consell de la Informació de Catalunya és una entitat sense afany de lucre constituïda per la manifestació de voluntat del seu fundador, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, en especial la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En la seva activitat interna o externa, la Fundació pot utilitzar un logo o marca comercial amb la seva denominació completa o amb l’anagrama FCIC.

La Fundació és una persona jurídica amb plena capacitat d’obrar, sense altres limitacions que les establertes en la Llei i en aquests estatuts.

2. Durada

La duració de la Fundació és indefinida i ha iniciat les activitats el dia de l’atorgament de la carta fundacional.

3. Domicili

El domicili de la Fundació està situat a la Rambla de Catalunya 10, de Barcelona, dins el local del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

CAPÍTOL II. FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

4. Finalitats

Les finalitats i objectius de la Fundació Privada Consell de la Informació de Catalunya són:

a) Vetllar pel compliment dels principis i criteris d’ètica professional del periodisme continguts en el Codi Deontològic aprovat per la junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya en la reunió plenària del 22 d’octubre del 1992, amb totes les modificacions que hagi acordat o acordi en el successiu l’esmentada junta de govern.

b) Constituir-se com a òrgan d’arbitratge privat per tal de dur a terme la finalitat descrita en el punt anterior mitjançant el Consell de la Informació de Catalunya.

b) Defensar la llibertat d’expressió i la llibertat d’informació.

c) Defensar els principis deontològics del periodisme i els seus valors ètics i professionals, i fer conèixer públicament la posició de la Fundació quan aquests principis i valors quedin afectats.

d) Promoure la difusió a la societat dels principis i valors de l’ètica i la deontologia periodística per tal que els ciutadans puguin conèixer i exigir-ne el compliment.

5. Activitats

La Fundació Privada Consell de la Informació de Catalunya i els membres que formin part dels organismes de direcció desenvolupen la seva tasca de manera independent, desinteressada i autònoma.

El seu àmbit territorial és el de la Comunitat Autònoma de Catalunya i exerceix les seves funcions sobre tots els professionals i mitjans de comunicació, sigui quin sigui el seu suport, que desenvolupin llur activitat informativa i/o tinguin difusió en aquest àmbit.

La Fundació desplega totes aquelles activitats que considera adients per al compliment de les finalitats descrites en l’article anterior, entre les quals es mencionen a continuació, de forma enunciativa i no limitativa, les següents:

a) Defensa l’ètica professional dels periodistes i la resolució de queixes presentades pels ciutadans a l’activitat de periodistes en l’exercici de la seva professió mitjançant el Consell de la Informació de Catalunya.

b) Organitza seminaris, jornades, cursos, debats i conferències sobre l’objecte de les seves finalitats. Aquesta tasca la desenvolupa per si sola o en col·laboració amb altres entitats cíviques, professionals o universitàries.

c) Fa una tasca formativa de periodistes en qüestions ètiques per tal de contribuir a millorar  la qualitat del periodisme.

d) Fa una tasca constant d’informació sobre els principis i valors de la professió, i el dret dels ciutadans a exigir un periodisme ètic, rigorós i de qualitat.

e) Divulga els principis i valors del periodisme en l’àmbit educatiu.

f) Atorga un segell distintiu i acreditatiu de la responsabilitat que assumeixen als mitjans de comunicació que es comprometin a respectar el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya  i a publicar les resolucions del Consell de la Informació de Catalunya que els afectin. L’atorgament del segell pot ser revocat per incompliment del compromís assumit pel mitjà de comunicació o per impagament de la quota.

Per a un millor desenvolupament de la seva activitat, la Fundació podrà establir regles de règim intern que hauran de fer-se públiques en publicacions pròpies o del Col·legi de Periodistes de Catalunya en el moment en què adquireixin vigència.

6. Aplicació dels recursos i determinació dels beneficiaris

La Fundació aplicarà els seus recursos a les finalitats fundacionals i al desenvolupament de les activitats assenyalades als anteriors articles 4 i 5.

Seran beneficiaris de la Fundació els professionals de la informació, les empreses periodístiques –sigui quin sigui el seu suport- o els seus representants, i la societat catalana en conjunt, especialment les persones físiques i jurídiques que sol·licitin els serveis de la Fundació, i les que presentin una queixa davant el Consell de la Informació de Catalunya.

TÍTOL II. ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

CAPÍTOL I. ORGANITZACIÓ DE LA FUNDACIÓ

7. Estructura de la Fundació.

La Fundació Privada Consell de la Informació de Catalunya s’estructura mitjançant els següents òrgans:

a) El Patronat

b) El Consell de la Informació de Catalunya

En tot allò que no estigui previst en els estatuts, els òrgans de la Fundació es regeixen pel que disposa la Llei 4/2008.

CAPÍTOL II. EL PATRONAT

8. Naturalesa i funcions del Patronat.

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa d’acord amb la llei i els estatuts, i pot ser integrat per persones físiques o jurídiques. El seu àmbit d’actuació  s’estendrà en tots els actes compresos dins les finalitats fundacionals.

La representació, el govern i l’administració de la Fundació correspon al Patronat, el qual pot dur a terme tota mena d’actes i negocis jurídics i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional, sense altres limitacions que les que resultin de la llei i dels estatuts.

Al Patronat li correspon vetllar perquè es compleixi la voluntat fundacional i conservar els béns i drets que integrin el seu patrimoni, i queden enumerades a continuació, de forma enunciativa i no limitativa, les següents facultats:

a) Representar la Fundació en tota mena d’actes i contractes i davant  l’Administració Pública o Judicial i davant qualsevol tipus d’entitats i persones públiques o privades.

b) Formular i aprovar la memòria anual d’activitats, el balanç de situació, el compte de resultats de l’exercici, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu.

c) Formular i aprovar l’inventari de béns i drets de la Fundació en la data del tancament de l’exercici econòmic.

d) Operar amb caixes i bancs i d’altres entitats financeres per a qualsevol de les operacions permeses en dret.

e) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes administratius, civils i laborals.

f) Nomenar i destituir els membres que componen el Consell de la Informació de Catalunya a proposta del president.

g) Ser informat dels acords adoptats pel Consell de la Informació de Catalunya respecte a la resolució de les queixes que li han estat presentades per suposada infracció de les normes deontològiques.

h) Modificar els estatuts socials  quan estimi que convé a l’interès de la Fundació, amb l’acceptació prèvia de l’entitat fundadora.

Totes les activitats dels patrons de la Fundació es faran de manera desinteressada i en quedarà exclosa expressament qualsevol funció que impliqui afany de lucre, però podran ser reembossats de les despeses degudament justificades que l’exercici del càrrec els produeixi.

No obstant això, els membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d’administració poden ser retribuïts per a l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual civil o laboral. En el cas de patrons que estableixin amb la Fundació una relació laboral o professional retribuïda, s’estarà al que preceptua l’art. 332-10, apartats 2, 3 i 4 en la redacció de la Llei 7/2012 i el patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la Fundació, haurà de presentar al protectorat la declaració responsable d’acord amb el que estableix l’art. 332-9 de la mateixa Llei.

Les persones que no siguin membres del Patronat i que duguin a terme les esmentades tasques hauran de ser retribuïdes en el marc d’una relació contractual civil o laboral.

9. Delegació de funcions i inscripcions registrals

1. Delegacions i apoderaments.

El Patronat pot delegar les seves funcions, en els termes de l’art. 332-1.2, d’acord amb l’art. 312-1.2 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, modificada per Llei 7/2012, nomenant apoderats generals o especials amb responsabilitats mancomunades o solidàries, en membres del Patronat o en terceres persones.

El Patronat no podrà delegar els actes a què fa referència l’art. 332-1.3 de la Llei 4/2008, modificada per Llei 7/2012

2. Inscripció.

Els actes a que es refereix l’article 315-2 de la Llei 4/2008, modificada per la Llei 7/2012, s’hauran de notificar al Protectorat per a la corresponent inscripció al Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

10. Composició del Patronat

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, com a entitat fundadora, determinarà el nombre de membres que han de constituir el Patronat. Fins que no disposi una altra cosa, el Patronat es compon de president/a, secretari/a general i d’un nombre de vocals no inferior a nou ni superior a setze, que podran ser persones físiques o jurídiques. Per decisió del mateix Patronat, alguns del vocals podran adoptar la denominació de vicepresidents, tresorers i d’altres descriptius de les funcions que li han estat delegades.

El Patronat estarà format pels següents membres:

a) El president i el secretari general, que seran nomenats segons que s’estableix als articles 13 i 14 d’aquests estatuts.

b) El Col·legi de Periodistes de Catalunya, com a entitat fundadora.

c) Quatre degans o professors de les Facultats de Ciències de la Comunicació o d’estudis o departaments de periodisme de les universitats catalanes que acceptin formar-ne part com a patrons, que seran designats per la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

d) De dos a quatre vocals seran designats per la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya entre empreses de comunicació, entre les quals estaran representades les públiques i les privades, prèvia consulta als mitjans afectats.

e) Un vocal serà designat per la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya entre organitzacions sindicals representatives de periodistes a Catalunya, les quals designaran el seu representant.

f)  Els altres membres seran designats per l’entitat fundadora, dins el nombre mínim i màxim establert en el primer paràgraf d’aquest article, entre persones jurídiques o persones físiques representatives d’institucions públiques i organitzacions privades, els col·legis professionals, les fundacions, els instituts de ciències socials i les entitats cíviques i culturals o de caràcter social, així com membres o ex membres del Consell de la Informació de Catalunya.

El càrrec de patró s’ha d’exercir personalment.

Si els patrons són persones jurídiques, han de ser representades en el patronat d’una manera estable per la persona a qui correspongui aquesta funció, d’acord amb les normes que la regulin, o per la persona que designi a aquest efecte l’òrgan competent. No obstant, en cas d’impossibilitat d’assistència d’aquesta, la persona jurídica podrà designar mitjançant l’òrgan competent a una altra persona per a una reunió en concret per a que la representi.

Mentre no sigui renovat el Patronat en la forma establerta a l’art. 14 d’aquests estatuts, el membres sortints del Patronat continuaran en l’exercici del càrrec amb la finalitat que la Fundació no quedi desassistida en cap moment del seu organisme de direcció. S’exceptua d’aquesta norma el nomenament de president i secretari general, que seran designats en la forma que s’estableix, respectivament, als articles 13 i 14.

11. Duració del càrrec de patró.

El càrrec de patró té una durada de quatre anys. Al final de l’any en què s’acabi el mandat, tindrà lloc la renovació i constitució del nou Patronat per un altre període de quatre anys. Tots els patrons podran ser reelegits un nombre indefinit de vegades.

El Patronat, per una votació de dos terços dels seus membres, podrà suspendre un patró en les seves funcions i proposar-ne al fundador la substitució, tot motivant per escrit aquesta decisió. En el cas de ser acceptada aquesta proposta, el fundador nomenarà el substitut pel termini que resti per acabar el mandat del substituït.

12. Cessament de la condició de patró

El cessament dels membres del Patronat es podrà produir per les causes següents:

a) Per renuncia notificada al Patronat.

b) Per transcurs del termini del mandat, llevat que hi hagi renovació del Patronat.

c) Cessament de la persona física en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat. En aquest cas, la institució o entitat de què es tracti ha de comunicar al Patronat la persona que ha estat nomenada en el lloc del cessant, la qual s’incorporarà al Patronat de forma automàtica fins al termini que resti de mandat.

d) Cessament per dimissió notificada al Patronat de la persona que  ocupava el càrrec en representació d’una entitat. En aquest cas, les entitats representades al Patronat comunicaran per escrit els canvis de patró, que seran acceptats automàticament.

e) No assistència sense justificar a quatre reunions del Ple del Patronat degudament convocades. En aquest cas, el Patronat podria interpretar les absències com a dimissió del patró.

f) Les altres causes de l’article 332-12 de la Llei 4/2008 no compreses entre les anteriors.

Si quedés vacant un lloc de patró per renúncia de la institució representada, l’entitat fundadora en nomenaria el successor en el termini de tres mesos a partir de la data en què el president del Patronat ho posi en coneixement de l’entitat fundadora.

En qualsevol cas, el membres del Patronat restaran en les seves funcions fins al moment en què s’hagi renovat el Patronat i els seus membres hagin pres possessió del càrrec respectiu.

13. Nomenament i funcions del president del Patronat

El president del Patronat serà nomenat i cessat per la Junta de Govern de l’entitat fundadora, el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Abans de prendre possessió, aquest nomenament haurà de ser ratificat per la majoria d’assistents a la reunió extraordinària del Patronat convocada a l’efecte.

El president posseeix la representació legal del Patronat davant qualsevol tipus d’institucions i persones públiques i privades; convoca les reunions, en formula l’ordre del dia, dirigeix els debats i pren les resolucions oportunes sobre el seu funcionament i gestió.

Per a la realització d’actes concrets del Patronat, el president pot delegar la seva representació en un altre patró de forma expressa, no essent vàlida la delegació de les funcions del president amb caràcter general.

14. Nomenament i funcions del secretari general del Patronat

El secretari general del Patronat serà nomenat i cessat per la Junta de Govern de l’entitat fundadora, el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Abans de prendre possessió, aquest nomenament haurà de ser ratificat per la majoria d’assistents a la reunió extraordinària del Patronat convocada a l’efecte.

El secretari assisteix el president en les seves funcions, redacta i certifica les actes de les reunions del Patronat, lliura les certificacions dels acords amb el vistiplau del president i té cura dels llibres, documents o antecedents del Patronat de la Fundació. Les actes han de contenir la indicació dels patrons que hagin assistit i les absències justificades, la forma i el resultat de les votacions, el contingut dels acords presos i la intervenció dels patrons si així ho demanen expressament.  L’acta pot ser aprovada en la mateixa reunió o en la següent.

També es pot aprovar l’acta seguint el procediment següent: l’esborrany redactat pel secretari serà enviat als patrons perquè puguin formular en el termini de vuit dies naturals les observacions que estimin oportunes, les quals hauran de justificar. Una vegada transcorregut aquest termini, el secretari, d’acord amb el president, admetrà si ho troba oportú les esmenes i enviarà de nou les actes definitives a tots el patrons perquè expressin per carta amb justificant de recepció, fax o e-mail la seva aprovació, en el seu cas, i si l’acta obté la majoria de vots afirmatius es considerarà aprovada a tots els efectes.

El secretari general s’ocupa de la gestió administrativa i comptable de la Fundació i del registre general d’entrades i sortides dels documents i coordina la memòria anual d’activitats del Patronat, que juntament amb la del CIC conformen la memòria de la Fundació.

El registre general és públic i s’hi anoten tots els escrits que es dirigeixen a la Fundació, bé sigui al Patronat o bé al Consell de la Informació de Catalunya. En aquest segon cas, el secretari gestiona diligentment i puntualment  la tramesa de les queixes que es presentin a l’esmentat Consell.

15. Responsabilitat dels patrons

Els patrons són responsables davant la Fundació dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la llei o als estatuts, per actes amb culpa o negligència i per actes que comportin un incompliment de llurs obligacions. Aquestes responsabilitats són extensives a totes les persones que tinguin funcions delegades i que tinguin apoderament, i al personal que presti serveis a la Fundació. L’acció de responsabilitat seguirà el procediment a què fa referència l’art. 332-11 de la Llei 4/2008

16. Procediment de renovació del Patronat

Un mes abans, com a mínim, que hagin transcorregut quatre anys des de la presa de possessió del Patronat, el president posarà aquest fet en coneixement del fundador mitjançant un escrit en el qual constaran els següents antecedents:

a) Relació dels patrons que figuren inscrits en el Registre de Fundacions del Protectorat.

b) Les altres propostes que cregui convenient fer per a una millor elecció del nou Patronat. Entre aquestes, podrà acompanyar a títol informatiu una relació dels patrons cessants que hagin manifestat predisposició a ser reelegits per a un altre període de quatre anys o bé que hagin expressat el desig de no ser-ho, ja sigui entre els escollits en la seva condició personal o com a representants de les entitats mencionades a l’art. 10 dels estatuts.

Els antecedents anteriors s’aportaran a efectes merament informatius i no vincularan les decisions del fundador.

En el termini d’un mes, la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya adoptarà el corresponent acord de determinació del nombre de membres que han de compondre el Patronat els propers quatre anys, i la composició del Patronat renovat, inclosos els càrrecs de president i secretari general. Aquest acord el comunicarà al president sortint del Patronat perquè porti a terme la constitució i posada en marxa del nou Patronat.

Un cop rebuda aquesta comunicació, el president convocarà els membres del nou Patronat a una primera sessió extraordinària en la qual els membres del Patronat renovat acceptaran el càrrec i en prendran possessió.

En el cas que algun dels membres no assisteixi a la reunió, podrà acceptar el càrrec i prendre’n possessió en una reunió següent.

L’acceptació i presa de possessió podrà tenir lloc en qualsevol de les formes a què fa referència l’art. 332-5 de la Llei 4/2008.

17. Convocatòria i tipus de reunions

El Patronat serà convocat amb caràcter ordinari dues vegades l’any, una durant els sis primers mesos i una altra els darrers sis mesos de l’any. En aquestes reunions es deliberarà sobre la marxa de la Fundació, de les seves activitats i del compliment de les seves finalitats. En la primera reunió de l’any, es posarà a debat i aprovació la memòria anual d’activitats, el balanç de situació i el compte de resultats de l’exercici tancat el 31 de desembre de l’any anterior.

El Patronat també podrà ser convocat pel president amb caràcter extraordinari quan ho consideri convenient pel caire dels assumptes a tractar.

Igualment, serà convocat amb caràcter extraordinari pel president quan ho sol·licitin una quarta part dels patrons amb càrrec vigent per tractar de les qüestions que concretaran en la sol·licitud i que hauran de ser tractades obligatòriament El president convocarà la reunió en un termini màxim de 30 dies naturals.

L’ordre del dia de les reunions serà fixat pel president. Les convocatòries amb l’ordre del dia de la reunió del Patronat hauran de ser enviades amb quinze dies naturals d’antelació pel secretari general per correu electrònic, per fax, per correu certificat o mitjançant un altre sistema que n’asseguri la recepció.

18. Deliberacions i votacions

Les reunions del Patronat quedaran constituïdes vàlidament quan en primera convocatòria hi assisteixin la meitat dels patrons. En segona convocatòria, que podrà tenir lloc mitja hora després de la primera si així ho expressa la convocatòria,  seran vàlides amb quòrum suficient quan hi assisteixin un vint-i-cinc per cent dels patrons amb càrrec vigent.

El president o el secretari general, en cas d’absència o impossibilitat per assistir a les reunions del Patronat, seran substituïts per un membre d’aquest designat especialment per a la reunió a aquests efectes pels patrons assistents.

Els acords del Patronat s’adoptaran per majoria de vots emesos entre els assistents a la reunió, corresponent a cada patró un vot, sense que aquest es pugui delegar. Tanmateix, els patrons poden delegar per escrit el vot respecte d’actes concrets, en un altre patró, d’acord amb el que estableix l’art. 332.2 de la Llei 4/2008.

En cas d’empat, el vot del president o de qui faci les seves funcions serà diriment.

No podrà ser objecte de deliberació ni acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, excepte que en sigui declarada la urgència en la reunió amb el vot favorable de la majoria de membres del Patronat amb càrrec vigent.

Qualsevol patró pot emetre un vot particular a la decisió presa per la majoria de assistents a la reunió. En aquest cas, és preceptiu anunciar-ho en el moment de la votació. El text del vot particular ha de ser lliurat al secretari general en un termini màxim de 48 hores. El text s’incorporarà a l’acta corresponent com a annex.

19. Impugnació dels acords del Patronat

Qualsevol patró podrà impugnar judicialment els acords del Patronat que consideri que són contraris a la Llei o als Estatuts. Igualment, el fundador podrà impugnar els acords del Patronat per la mateixa causa. També estan legitimades per impugnar els acords les persones a què es refereix l’art. 312.11 de la Llei 4/2008.

El procediment i els terminis de caducitat de l’acció d’impugnació són els assenyalats a la Llei 4/2008.

 

CAPÍTOL III. EL  CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA

20. El Consell: naturalesa de les seves funcions i composició

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) és l’òrgan de la Fundació encarregat de resoldre les queixes adreçades per la presumpta lesió dels principis reconeguts en el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya (Criteris de la Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya i Annexos) comesa per un professional de la comunicació o per un mitjà de comunicació que desenvolupi llur activitat informativa en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Igualment, el Consell de la Informació de Catalunya promou i defensa l’ètica professional, donant directrius i respostes a les preocupacions ètiques que sorgeixin de la societat; i dóna opinió sobre la conducta ètica dels periodistes en l’exercici de la seva professió.

El CIC és un òrgan col·legiat compost per persones físiques de solvència i autoritat moral reconeguda. Els consellers exerceixen llurs funcions amb total independència personal i professional de criteri i voten en consciència amb criteris exclusivament ètics.

En l’exercici de les seves funcions, el CIC aprova resolucions que vincularan les parts que voluntàriament acceptin l’arbitratge de la Fundació.

Per a un millor desenvolupament de la seva activitat, el CIC podrà establir regles de règim intern que hauran de ser prèviament aprovades pel Patronat i fetes públiques en publicacions pròpies o del Col·legi de Periodistes de Catalunya en el moment en què adquireixin vigència.

21. Els consellers: nombre, designació i incompatibilitats concretes

A proposta del president, el Patronat fixarà el nombre de consellers del CIC o amortitzarà les places, si s’escau.

El Patronat designarà, a proposta del president, els consellers entre persones representatives de la societat en els camps del periodisme, la comunicació, la universitat, l’ètica, la bioètica, el dret constitucional, l’atenció a la immigració, la protecció de menors i d’altres persones, en raó als seus coneixements i prestigi social. Almenys dos consellers seran designats entre representants de sectors socials organitzats.

La composició d’aquests consellers tindrà com a única limitació que la suma en representació dels professionals del periodisme i de les empreses dels mitjans de comunicació serà sempre inferior en nombre a la resta de membres.

El Consell serà integrat pel president, secretari general i els vocals. També podran ser nomenats un o dos vicepresidents, per elecció del mateix Consell, els qual substituiran el president en casos d’absència o impossibilitat.

Els membres del CIC exerciran el càrrec sense afany de lucre, però podran rebre una mòdica gratificació en reconeixement de la seva col·laboració.

En el cas que, en la tramitació d’una queixa, un conseller es trobi que tingui o hagi tingut professionalment o personalment una relació directa o indirecta amb el mitjà de comunicació, amb el professional implicat en la queixa o amb el denunciant, ho haurà de posar en coneixement del president del CIC perquè aquest en doni compte al Consell, el qual resoldrà si efectivament hi ha incompatibilitat en l’assumpte que es tracti.

22. El president

La presidència del CIC l’exercirà la persona que sigui també president del Patronat. Li correspon la representació del Consell davant qualsevol tipus d’institucions i persones públiques i privades, convoca les reunions, en formula l’ordre del dia, dirigeix els debats i pren les resolucions oportunes sobre el seu funcionament i gestió.

Per a la realització d’actes concrets del Consell, el president pot delegar la seva representació en un altre conseller de forma expressa, però no és vàlida la delegació de les funcions del president amb caràcter general.

23. El secretari general

La secretaria general del CIC l’exercirà la persona que també sigui secretari del Patronat. Li correspon assistir el president en les seves funcions, redacta i certifica les actes de les reunions, lliura les certificacions dels acords amb el vistiplau del president i té cura dels llibres, documents o antecedents del CIC. Les actes han de contenir la indicació dels consellers que hi hagin assistit i les absències justificades, la forma i el resultat de les votacions, el contingut dels acords presos i la intervenció dels consellers si així ho demanen expressament.  L’acta pot ser aprovada en la mateixa reunió o en la següent.

També es pot aprovar l’acta seguint el procediment següent: l’esborrany redactat pel secretari serà enviat als consellers perquè en el termini de vuit dies naturals puguin formular les observacions que estimin oportunes, les quals hauran de justificar. Una vegada transcorregut aquest termini, el secretari, d’acord amb el president, admetrà, si ho troba oportú, les esmenes i enviarà de nou les actes definitives a tots el consellers perquè expressin per carta amb justificant de recepció, fax o e-mail la seva aprovació, en el seu cas, i si l’acta obté la majoria de vots afirmatius es considerarà aprovada a tots els efectes.

El secretari general s’ocupa de la gestió administrativa del CIC i coordina la memòria anual d’activitats, que s’integra en la memòria de la Fundació.

24. Durada i renovació dels càrrecs del Consell de la Informació de Catalunya

El càrrec de conseller del CIC té una durada de quatre anys. En acabar l’any en què finalitzi el mandat, tindrà lloc la renovació i constitució del nou Consell per a un altre període de quatre anys. Tots els consellers podran ser reelegits un nombre indefinit de vegades i hauran hagut de manifestar la voluntat de ser reelegits al final del seu mandat, si bé això no vincularà el Patronat.

Els consellers exerciran el càrrec fins al final del mandat. Els consellers podran renunciar al càrrec abans que s’acabi el mandat per raons personals o d’incompatibilitat ètica. En cas de substitució, el nou conseller exercirà el càrrec fins al final del mandat del càrrec de qui substitueix.

En el cas que un conseller no assisteixi a quatre reunions del CIC sense causa justificada, la presidència podrà considerar aquestes absències com una dimissió del conseller i se’n donarà compte al Patronat perquè prengui l’oportuna resolució.

25. Convocatòria i tipus de reunions

El Consell serà convocat amb caràcter ordinari bimensualment per tractar de les qüestions pròpies de la seva comesa.

El Consell també podrà ser convocat pel president amb caràcter extraordinari quan ho consideri convenient pel caire dels assumptes a tractar.

Igualment, serà convocat amb caràcter extraordinari pel president quan ho sol·licitin una quarta part dels consellers amb càrrec vigent per tractar de les qüestions que concretaran en la sol·licitud i que hauran de ser tractades obligatòriament. El president convocarà la reunió en un termini màxim de 15 dies naturals.

L’ordre del dia de les reunions serà fixat pel president. Les convocatòries amb l’ordre del dia de la reunió del Consell hauran de ser enviades amb deu dies naturals d’antelació pel secretari general per correu electrònic, per fax, per correu certificat o mitjançant un altre sistema que n’asseguri la recepció.

26. Deliberacions i votacions

Les reunions del CIC quedaran constituïdes vàlidament quan en primera convocatòria hi assisteixin la meitat dels consellers. En segona convocatòria, que podrà tenir lloc mitja hora després de la primera si així ho expressa la convocatòria,  seran vàlides amb quòrum suficient quan hi assisteixin un vint-i-cinc per cent dels consellers amb càrrec vigent.

El president o el secretari general, en cas d’absència o impossibilitat per assistir a les reunions del CIC, seran substituïts per un membre d’aquest designat especialment per a la reunió a aquests efectes pels consellers assistents. En el cas que s’hagi nomenat vicepresident, aquest substituirà el president en casos concrets.

Els acords del CIC s’adoptaran per majoria de vots emesos entre els assistents a la reunió, corresponent a cada conseller un vot, sense que aquest es pugui delegar. En cas d’empat, el vot del president o de qui faci les seves funcions serà diriment.

No podrà ser objecte de deliberació ni acord cap assumpte que no figuri a l’ordre del dia, excepte que en sigui declarada la urgència a la reunió amb el vot favorable de la majoria de membres del CIC amb càrrec vigent.

Qualsevol conseller pot emetre un vot particular a la decisió presa per la majoria dels assistents a la reunió. En aquest cas, és preceptiu anunciar-ho en el moment de la votació. El text del vot particular ha de ser lliurat al secretari general en un termini màxim de 48 hores. El text s’incorporarà a l’acta corresponent com a annex.

27. Presentació de les queixes

Qualsevol persona física o jurídica pot presentar un escrit de queixa per la presumpta lesió comesa en un mitjà de comunicació dels principis reconeguts al Codi Deontològic. Els escrits de queixa hauran de ser adreçats a la Fundació i anotats en el registre general sempre que se’n comprovi l’autenticitat.

En el cas de mitjans de comunicació escrits, la queixa ha d’especificar les dades personals del demandant i de l’entitat que representa, si s’escau, el mitjà de comunicació on s’ha ocasionat la presumpta lesió i el principi o principis deontològics que consideri vulnerats amb una breu descripció dels fets, les consideracions i, si s’escau, les proves en què es basi la pretesa transgressió i una fonamentació de la queixa de caràcter ètic.

En el cas de mitjans audiovisuals, a més de les dades personals, en l’escrit de queixa s’haurà d’especificar la data del programa i una breu descripció, indicant les parts que es consideri que han vulnerat presumptament els criteris del Codi Deontològic, el principi o principis deontològics suposadament vulnerats amb una breu descripció dels fets, les consideracions i, si s’escau, les proves en què es basi la pretesa transgressió i una fonamentació de la queixa de caràcter ètic.

El termini de presentació d’una queixa caducarà als dos mesos naturals des que se n’hagi produït el motiu. No obstant això, en casos especials, la presidència podrà admetre  una queixa, prèvia justificació de la demora per part del denunciant.

28. Actuació d’ofici

La presidència a criteri propi, del Patronat o del Consell, podrà prendre la resolució d’actuar d’ofici en qualsevol assumpte que consideri de transcendència social i tramitar-lo amb el mateix procediment que les queixes dels particulars.

29. Procediment de tramitació de la queixa

La presidència resoldrà sobre l’admissió a tràmit dels escrits de queixa per resolució motivada, que serà comunicada oportunament a l’interessat.

Les queixes seran traslladades al mitjà que ha publicat o difós la presumpta lesió perquè en el termini de quinze dies naturals pugui formular les al·legacions que estimi oportunes en defensa dels seus drets. El mitjà podrà demanar motivadament una pròrroga per formular les al·legacions, quan tingui dificultat per presentar-se en el termini establert. Si el mitjà de comunicació no presenta al·legacions en el termini concedit, s’estimarà que renuncia a fer-ho.

En el cas que la queixa es presenti contra un professional del periodisme, se seguirà el mateix tràmit que l’establert per al mitjà de comunicació en què s’hagi inserit la informació o opinió pretesament lesiva.

Finalitzat el període de presentació d’al·legacions, la presidència  designarà un ponent o una comissió informativa integrada per la presidència, el secretari general i dos membres del Consell perquè emetin el dictamen o informe corresponent.
Els dictàmens o informes hauran de ser lliurats per la secretaria general per escrit en un termini d’un mes hàbil i es podrà demanar un pròrroga de quinze dies hàbils.

La presidència podrà, si s’escau, demanar informes específics a entitats o persones expertes per resoldre qualsevol dubte o per aclarir el contingut de la queixa. La ponència també podrà demanar a la presidència que s’emeti un informe tècnic quan ho consideri necessari per a la seva resolució.

Una vegada lliurat l’informe de la ponència, la presidència incorporarà un informe resumint totes les actuacions de l’expedient i disposarà la inclusió d’aquest en l’ordre del dia de la primera reunió que celebri el Consell perquè aquest prengui la resolució que estimi oportuna. Una vegada hagi estat adoptada vàlidament la resolució pel CIC, es comunicarà a les parts intervinents.

Totes les resolucions del CIC hauran de ser comunicades al Patronat per al seu coneixement en la propera reunió que celebri. El Patronat podrà fer observacions a les resolucions comunicades, que seran trameses al CIC per a la seva consideració, sens perjudici que les resolucions adoptades es consideren fermes des del moment de la seva adopció.

En cas que l’assumpte motiu de la queixa estigui pendent d’una resolució judicial, el Consell s’abstindrà d’intervenir per respecte als Tribunals de Justícia. 

30. Publicació de les resolucions del CIC

Les resolucions del CIC seran fetes públiques a la web de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya per al coneixement dels professionals, els mitjans i els particulars, i amb la finalitat de crear i difondre la doctrina que s’estableixi.

 

TÍTOL III. NORMES SOBRE INCOMPATIBILITATS I CONFLICTES

31. Incompatibilitats dels patrons, les persones amb funcions de direcció i els empleats de la Fundació. Conflictes d’interessos.

Són causes d’incompatibilitat per a l’exercici del càrrec de patró:

a) Haver estat condemnat  per delicte dolós.

b) Incapacitat permanent.

c) Quan legalment així s’estableixi.

Quant als conflictes d’interessos que poden sorgir entre els patrons, les persones amb funcions de direcció o els empleats de la Fundació amb les activitats d’aquesta, s’estarà al que estableix l’article 312-9 de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, modificada per Llei 7/2012.

Particularment, els patrons i les persones indicades en l’art. 312.9.3 de la Llei han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació, ni podran participar en societats mercantils constituïdes o participades per la Fundació.

Igualment, s’estarà al que preceptua l’art. 332-9 en la redacció de la Llei 7/2012 en el cas de que els patrons i les persones que s’hi equiparen d’acord amb l’art. 312-9.3 de la Llei, realitzin operacions amb la fundació quan hagi quedat suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. En tot cas, el patronat haurà d’adoptar una declaració responsable per a presentar-la al protectorat en els termes de l’esmentat art. 332-9 de la Llei,

32. Incompatibilitats dels membres del Consell de la Informació de Catalunya

La condició de membre del Consell de la Informació és incompatible amb l’exercici d’activitats relatives a la comunicació social que representin un conflicte d’interessos amb l’exercici de la professió periodística, els seus principis i les normes deontològiques del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

 

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 

33. Disposicions generals

El règim econòmic de la Fundació se subjectarà a les regles següents:

a) La comptabilitat de la Fundació reflectirà els ingressos i despeses que efectivament es produeixin.

b) La dotació de la Fundació estarà constituïda pels béns i drets que s’especifiquen en la carta fundacional. No obstant això, podran incrementar-se amb altres béns i drets que la Fundació pugui rebre o adquirir amb destinació a les pròpies finalitats i s’entendran adscrits de manera directa i immediata a les activitats fundacionals, d’acord amb el que disposen els estatuts i la carta fundacional.

c) El finançament de les activitats de la Fundació prové:

1. De les aportacions i dotacions econòmiques de caràcter pactat que fan els mitjans de comunicació associats.

2. D’una quota pactada del Col·legi de Periodistes de Catalunya com  a entitat fundadora

3. Dels donatius i subvencions que es rebin d’institucions o empreses públiques, o d’entitats o persones privades, sempre que es facin de manera pública i no afectin  les finalitats, la gestió ni la independència de la Fundació.

4. Dels ingressos que es puguin obtenir pels rendiments dels béns de la Fundació.

d) La Fundació ha d’aplicar almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals que obté al compliment de les finalitats fundacionals.

e) Les despeses derivades del funcionament del Patronat i del Consell de la Informació de Catalunya, sense comptar a aquests efectes el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

f) Les despeses de la Fundació aniran destinades al pagament de les pròpies de la gestió administrativa, arrendament, manteniment de la seu, les de caràcter infraestructural i les derivades directament del funcionament del Patronat i del Consell de la Informació de Catalunya.

g) El Patronat de la Fundació garanteix que el Consell de la Informació de Catalunya estigui dotat dels recursos i personal suficient per poder portar a terme les seves funcions i desenvolupar amb normalitat les seves activitats.

h) La Fundació no realitza activitats econòmiques, ni participa directament o indirecta  en cap societat ni explotació econòmica. La Fundació no pot percebre, per raó del servei que presta, una remuneració per llurs activitats, ni pot acceptar encàrrecs remunerats.

i) Tota persona física que hagi de ser retribuïda en virtut del servei que ha de prestar als òrgans de la Fundació, s’haurà de contractar en el marc d’una relació civil, mercantil o laboral, segons correspongui, atribuint-hi les funcions i retribucions de l’activitat per a la qual ha estat contractada.

j) La Fundació figura inscrita com a empresa a la Seguretat Social amb el número 08-139872814 als efectes de cotització del personal contractat laboralment.

34. Formulació, aprovació i presentació dels comptes anuals

Els exercicis econòmics de la Fundació tindran caràcter anual, s’iniciaran cada primer de gener i s’acabaran el 31 de desembre del mateix any.

Dins els sis primers mesos de l’exercici següent, el Patronat ha de formular i aprovar els comptes anuals tancats a 31 de desembre de l’any anterior, integrats per la memòria, el balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu.

Igualment, en el mateix termini el Patronat haurà d’aprovar un inventari patrimonial dels béns i drets de la Fundació a la data del tancament de l’exercici econòmic.

L’inventari i els comptes anuals han d’expressar d’una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació, d’acord amb el que estableix la llei.

La documentació que fa referència aquest article és pública.

Els comptes s’han de presentar al Protectorat en el termini de trenta dies a comptar des del dia en què s’aproven, en la forma que s’estableix a l’art. 333-9 de la Llei 4/2008.

 

TÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

35. Dissolució i liquidació

La Fundació s’ha constituït amb el desig de perpetuïtat. No obstant això, podrà extingir-se per les causes que determina la Llei per acord de dos terços dels membres que componen el Patronat juntament amb l’acord de l’entitat fundadora adoptat per la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb els quòrums que estableixin els Estatuts d’aquesta corporació pública.

36. Destinació dels béns sobrants

L’extinció de la Fundació determinarà la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s’haurà de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió total, una vegada determinats l’actiu i el passiu, i prèvia autorització del Protectorat, es destinarà a favor de l’entitat fundadora.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot el no estigui previst en aquests estatuts, la Fundació i els seus òrgans es regiran per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, o per la disposició que la substitueixi.

Els presents estatuts han estat adoptats per acord del Patronat de la Fundació en sessió celebrada el dia 10 d’octubre de 2012, amb l’acceptació prèvia de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, com entitat fundadora.